Terms And Conditions

SAĞLIK HİZMETİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sağlık Hizmeti Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.) ve/veya Estetik Hub Sağlık Hizmetleri Tur. Tic San. A.Ş. ile (“ClinicHub”) ile diğer tarafta aşağıda imzası bulunan Hasta (“Hasta”) arasında imza tarihinde tarafların özgür iradesi akdedilmiştir. Sözleşmenin kabulü ile Hasta işbu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ClinicHub’ın gerektiği zamanlarda işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkı mevcuttur.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu ClinicHub tarafından aracı kuruluş olarak Hasta’nin talebi uyarınca Türkiye’de verilecek sağlık turizmi ve bu kapsamda gerekli her türlü hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi hizmetlerin ayarlanmasını, fiyat ve ödeme esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ClinicHub servis sağlayıcısı değil, servis sağlayıcılarına ulaşılmasında aracılık eden kuruluştur.

2.2  Sözleşme uyarınca Hasta, ClinicHub tarafından kendisine aracı kuruluş olarak paket halinde verilecek olan sağlık turizmi aracılığı uyarınca ön bilgilendirme yapıldığını ve yapılan bilgiler uyarınca işbu sözleşmeye riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3 Hasta, ClinicHub’ın verecek olduğu hizmetin aracılık hizmeti olduğunu bilmekte, hastane, hekim, transfer, konaklama gibi işbu sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmetlerindeki aksaklıklar için muhtemel uyuşmazlık tarafının asıl hizmet sağlayıcısı olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4 Sözleşme kapsamında Hasta kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve seyahat engelinin bulunmadığını, kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı olarak verilmesi durumunda ClinicHub’ın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, ClinicHub’ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması durumunda zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, kendisi tarafından verilen irtibat bilgilerinden kendisine ulaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta vermiş olduğu eksik bilgi ve belgelerden şahsen ve bizzat sorumludur.

2.5 Hasta’nin ClinicHub tarafından kendisine  verilen bilgi ve detaylarda Hasta’nin geç kalması, ulaşım imkânlarını kaçırması gibi durumlarda tüm ek maliyet Hasta’ye aittir.

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 ClinicHub tarafından Hasta’ya verilecek olan aracılık hizmeti karşılığında Hasta öncelikle %30 oranında ön ödeme yapmalıdır. Bu ön ödeme ile Hasta için gerekli ayarlamaların günü garantili şekilde Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sunacak olan şirket ve/veya kişilerden rezerve edilir. Ön ödeme yapılmadan işbu sözleşmenin tek başına imzalanması ClinicHub açısından bir yükümlülük doğurmaz.

3.2 Bu sözleşme kapsamında sayılmayan ya da Hasta tarafından sağlık aracılık hizmeti sunulduktan sonra yapılacak iş ve hizmetler ayrıca ek ücrete tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklı tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle Hasta’ye yansıtılır. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir.

3.3 Aracılık hizmetine konu tüm ayarlamalara ilişkin kalan bakiye ödeme en geç operasyon gününe kadar ClinicHub’a ödenmelidir. Hasta tarafından rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu sözleşme veya dökümanları imzalamaktan imtina etmesi, imza kararlaştırılan edimleri yerine getirmemesi gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi gerçekleşmeyecektir. Hasta sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım olanaklarından ya da sağlık hizmetinden yararlanamaması halinde ClinicHub’a ek maliyet oluşturacaksa ek maliyet Hasta tarafından derhal ClinicHub’a ödenecektir.

4. CLİNİCHUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ClinicHub tarafından sözleşme kapsamında Hasta’ya verilecek olan estetik, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmeti, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetlerinde ClinicHub acentecilik görevi üstlenerek Hasta’yi sağlık hizmeti sunulacak kliniğine ve/veya hekime yönlendirecektir.

4.2 Hasta yararlanacak olduğu ve ClinicHub’ın aracılık hizmeti dışında sağlık hizmetleri nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığını, sağlık hizmeti nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi tüm zararlardan ClinicHub’ı sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta tüm bu hizmetleri aracı kuruluş olarak ClinicHub’tan alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3 Hasta işbu maddeye aykırı fiillerde bulunamaz, ClinicHub sorumluluğunda olmayan yazılı sağlık hizmeti ve ek işlerden hizmetin sağlayıcısı sorumlu olduğunu hasta bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Memnun kalınmayan sağlık hizmeti olursa bundan dolayı Hasta ClinicHub’a menfi bir harekette bulunamaz, aksi halde ödediği hizmet bedeli oranında cezai şart ödemekle sorumlu tutulur.

4.4 ClinicHub işbu sözleşme yürürlüğe girmeden önce kaza, hastalık her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda Hasta’ye tavsiyede etmektedir.

4.5 ClinicHub mücbir sebep ve beklenmedik olaylardan dolayı sözleşmeyi hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve sözleşmenin başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ClinicHub’ın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller mücbir sebep sayılacaktır.

5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ClinichHub tarafından Hasta’ye, Hastanın alacağı sağlık hizmeti, seyahat, konaklama ve ulaşım imkânı acente olarak sunulacaktır.

5.2 Hasta tüm sağlık bilgilerini web sitesinde mevcut medikal formu doldurarak sağlık geçmişini ClinicHub’a doğru ve açık şekilde ulaştırmakla yükümlüdür.

5.3 Hasta sözleşme bedelini sözleşmede belirtildiği şekilde ödemekle yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan tüm gecikmelerden şahsen sorumludur. Bu durum ClinicHub’a ek maliyet ve yükümlülük oluşturması durumunda maliyet ve masraflar ClinicHub’a Hasta tarafından ödenecektir.

5.4 Hasta’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün yasal temsilcisi olan sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgileri ClinicHub’a vermesi zorunludur.

5.5 Hasta, ClinicHub’ın üzerinden anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

5.6 Hasta, bu sözleşmeyi kabul ederek, Hizmet Sağlayıcının tedavileri ve eylemleri ile ilgili olarak ClinicHub’a veya çalışanlarından veya ortaklarından herhangi birine saldırmamayı veya bunları eleştirmemeyi (değerlendirme web sitelerini, sosyal medya ağlarını, blogları, genel forumları vb.) kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, ClinicHub Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında ClinicHub’ın veya çalışanlarından herhangi birinin ismini lekelememeyi veya ClinicHub’ı, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta, bu maddenin ihlal edilmesi durumunda, ClinicHub’ın değerlendirmemizin hemen ardından içeriği kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta içeriğin kısmen kaldırılması veya hiç kaldırılmaması halinde, ClinicHub’a tüm zararlara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şart ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve DEVRİ

6.1 ClinicHub işbu sözleşmeyi iyi niyet kuralları uyarınca tek taraflı fesih etme imkanına sahiptir. Sözleşmenin ClinicHub tarafından fesih edilmesi durumunda, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Hasta’nin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yine bu kapsamda, daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Varsa cezalan yolcuya Hasta’ya yansıtılır.

6.2 Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Hasta’ye ait olacaktır. ClinicHub’ın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Kredi kartı ile ödenen bedellerin iadelerde gecikmelerde ClinicHub sorumlu tutulamaz.

6.3 Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda ilgili diğer taraf noter kanalıyla yazılı bir ihtar ile sözleşmeye aykırılığın 7 (yedi) iş günü içerisinde giderilmesini talep eder. Sözleşmeye aykırılık işbu sürede tam olarak giderilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.4 ClinicHub sözleşmenin ifası için sözleşmeyi kısmen ya da tamamen anlaşmalı olduğu gerçek ve tüzel kişilere yaptırma imkanına haizdir. Bu durumda devredilen kısım açısından halef ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişidir.

6.5 Hasta tam ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir medikal rapor ile sağlık hizmetini başkaca sağlık sebebi ile alamayacağını sebepleri ile açıklamadıktan sonra işbu sözleşmeden dönemez ve/veya sözleşmeyi feshedemez.. Şartların varlığı halinde, dönme veya fesih bildirimi ancak yazılı olması şartıyla sonuç doğurur. Erteleme için ClinicHub’ın kesinti yapma ve/veya kabul etmeme hakkı mevcuttur.

6.6 Hasta 6.5 maddesine uygun olarak fesih hakkını kullanırsa, fesih, ClinicHub'ın Hastanın feshe ilişkin yazılı bildirimi aldığı günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, fesih bildiriminin ne zaman alındığına bağlı olacaktır. Ancak, iptal ücreti her zaman yapılan harcamalar ve yapılan ödemelerle sınırlı olacaktır. İptal durumunda, Hasta’nın ödemiş olduğu depozito rezervasyon ücreti olarak tutulacak ve geri ödenmeyecektir.

7. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

7.1 Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, Hasta listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, Hastalarına ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, Hasta listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

7.2 ClinicHub ve Hasta, kendisine verilmiş olan bilgilerin gizli olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu bilgileri saklayıp gizli tutacağını, bilgilerin diğer tarafın onayı olmadan hiçbir kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. ClinicHub’ın yasal mevzuat uyarınca kanunen paylaşılması zorunluluk olan ya da bu sözleşmenin ifa edilmesi için ivedi olan durumlarda gizli bilgilerin paylaşılması nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3 Hasta ClinicHub’ı atlayarak sağlık hizmeti aldığı kişi ve şirketler ile direk iletişime geçerek kendisi veya bir başkası adına ayarlama yapamaz. Hasta ClinicHub ile olan mesaj, konuşma ve görüntüleri yazılı izin olmadıkça hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi halde tüm zararlara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şartı nakden ve defaten ClinicHub’a ödemekle mükellef olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

8.2 Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

8.3 Hasta, yanlarında bulunan eşyaları hizmet müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan ClinicHub’ın sorumluluğu yoktur. Clinichub’ın Otel, transfer gibi 3.partilerde kaybedilen eşyalardan ve yaşanılan olaylardan sorumluluğu yoktur.

8.4 ClinicHub, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

8.5 Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, Hasta tarafından kabul edilmiştir.

8.6 Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Yurtdışı işlerde -bebekler dahil- pasaport ve ülkenin durumuna göre vize gerekmektedir . ClinicHub’ın bu durumdan Hasta’yi bilgilendirdiği Hasta tarafından kabul ve beyan edilmiştir.

8.7 Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında Hasta tarafından peşin olarak ödenir.

8.8 Karayolu ile ulaşımlarda kalkıştan yarım saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan iki saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

8.9 Ulaşım dahil sözleşmenin ifası kapsamında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir.

8.10 Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece Hasta’lerin CllinicHub’tan almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Hasta’nin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

8.11 Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1 Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2 Bu Sözleşme’nin farklı maddeleri arasında anlam değişikliği veya çelişkisi olması hiçbir maddeyi geçersiz kılmayacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin kendilerinde kalan suretinin damga vergisinden sorumlu olacaktır.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Hasta, işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda ClinicHub’ın kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

MEDICAL SERVICE BROKERAGE AGREEMENT

1. PARTIES

This Medical Service Brokerage Agreement (“Agreement”) has been executed on the date of signature by and between Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti and/or Estetik Hub Sağlık Hizmetleri Tur. Tic San. A.Ş. (“ClinicHub”) and the undersigned Patient (the Patient) with the free will of the parties. With the acceptance of the Agreement, the Patient hereby accepts, declares and undertakes that he/she understands these rules and will comply with them.

ClinincHub has the right to amend this Agreement when necessary.

2. SUBJECT OF THE AGREEMENT

2.1 This agreement regulates medical tourism in Turkey which ClinicHub serves as an intermediary company in accordance with the Patient’s request and the arrangement of all kinds of services necessary in this context such as medical attendants, hospital, accommodation, travel and transportation; price and payment basis of these services and the rights and obligations of the parties. ClinicHub is not a service provider, but an institution which serves as an intermediary to reach service providers.

2.2 In accordance with the Agreement, the Patient accepts, declares and undertakes that he/she has been provided preliminary information regards to the medical tourism, which will be given to him/her as an intermediary institution, by ClinicHub and that he/she will comply with this Agreement in accordance with the information provided.

2.3 The Patient acknowledges that the service provided by ClinicHub is an intermediary service, and agrees and undertakes that he/she knows that the party for any potential dispute is the actual service provider for the disruptions during the intermediary services provided under this Agreement such as hospital, medical attendant, transfer, accommodation.

2.4 Within the scope of the Agreement, the Patient accepts, declares and undertakes that the Patient gave his/her personal identity and contact information correctly, that he/she does not have any health and/or travel obstacles, that, in the event of giving incorrect information, ClinicHub does not have any obligation or liability, that, if ClinicalHub suffers any loss due to the provision of incorrect information, he/she will cover the loss immediately and without delay, and that he/she can be reached via the contact information given. The Patient is personally liable for the missing information and documents provided by him/her.

2.5 In line with the information and details given to him/her by ClinicHub, in cases where the patient is late or misses the transportation facilities, all aditional costs will be covered by the Patient.

3. AGREEMENT PRICE AND METHOD OF PAYMENT

3.1 In return for the intermediary service to be provided to the Patient by ClinicHub, the Patient must first make a 30% prepayment. With this prepayment, the day of the necessary arrangements for the Patient is reserved as guaranteed from the company and/or persons who will provide health, accommodation and transfer services on behalf of the Patient. Signing this Agreement without making any prepayment does not create any liability for ClinicHub.

3.2 Services which are not included in this Agreement or which will be performed after the patient been has provided with medical intermediary services shall also be subject to additional charges. All fees arising from the Agreement and similar payments and expenses are charged to the Patient. In case of default, default interest payment will be requested.

3.3 Balance payment concerning all arrangements subject to intermediary service is payable to ClinicHub until the day of operation. Once the reservation is made, there will be no refund of the fee if the Patient refrain from signing any contracts or documents submitted by service providers, fail to fulfill his/her obligations agreed and signed, and in any similar cases. If the patient cause additional cost to ClinicHub in case he/she cannot benefit from travel, accommodation and transportation or health services on the dates agreed in the Agreement, the additional cost in question will be paid to ClinicHub immediately by the patient

4. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF CLINICHUB

4.1 ClinicHub will act as an agency for aesthetic, dental, hair transplantation and general surgery or general healthcare services, accommodation, travel and transportation services which will be provided to the Patient under this Agreement and will direct the Patient to the clinic and/or to the medical attendant where the healthcare will be provided.

4.2 The Patient irrevocably agrees, declares and undertakes that ClinicHub has no legal obligation, except intermediary service, for medical services that will be provided to the Patient and that he/she will hold ClinicHub harmless of any and all pecuniary or non-pecuniary damages arising from medical services. The Patient agrees, declares and undertakes that he/she will get all these services from ClinicHub as an intermediary institution.

4.3 The Patient cannot take actions incompatible with this article, the Patient accepts, declares and undertakes that service provider is liable for medical services and additional services which are not under the liability of ClinicHub. The Patient cannot take any negative action against ClinicHub because of his/her unsatisfaction with medical services provided, otherwise the Patient will be under obligation to pay, as a penalty, the amount of remuneration paid.

4.4 ClinicHub advises the Patient to insure the risks of any accident, all kinds of damages arising from an accident and expenses of treatment before this Agreement enters into force.

4.5 ClinicHub cannot be held liable for the damages arising from nonperformance of the Agreement at all or as is due because of force major or unexpected events. Force major events provided by law, events that constitutes an obstacle for the initiation, continuation or termination of the Agreement which are extraordinary and unpredictable even if all the measures are taken and the events that ClinicHub does not have any impact on will be regarded as force major.

5. RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE PATIENT

5.1 ClinicHub, as an agency, will provide medical service, travel, accommodation and transportation services to the Patient.

5.2 The Patient is obliged to inform ClinicHub of his/her medical background correctly and clearly by filling the medical form that is available on the website with his/her health information.

5.3 The Patient is obliged to make payment as spesified in the Agreement. The Patient is personally liable for any delay caused by him/her. If such delay causes ClinicHub any additional cost or obligation, the Patient must pay these costs and expenses to ClinicHub.

5.4 If the Patient is a minor, it is obligatory to provide ClinicHub with the contact information which can be used for direct communication with legal representative of minor or minor.

5.5 The Patient is obliged to cover the expenses in case of a free-of-charge transfer to a facility agreed over ClinicHub and compulsory accommodation.

5.6 By accepting this Agreement, the Patient agrees, declares and undertakes not to attack or criticise ClinicHub or any of its employee, associate or partner publicly (review websites, social media networks, blogs, public forums etc.) in regards to Service Provider’s treatments and actions. As ClinicHub cannot be held responsible for the services, medical treatments and procedures provided by the Service Provider, the Patient agrees, declares and undertakes not to bring bad name to ClinicHub or any of its employees or take action that negatively affects ClinicHub, its reputation, services or management at any time during or subsequent to contract period. In case of breach of this clause, the Patient agrees, declares and undertakes to remove and take down the content immediately upon ClinicHub’s assessment. If content remains, in part or in whole, the Patient agrees, declares and undertakes to pay 10.000,00 GBP to Clinichub as a penalty in addition to all damages.

6. CANCELLATION AND ASSIGNMENT OF THE AGREEMENT

6.1 ClinicHub has the right to cancel this Agreement unilaterally in line with the goodwill. In case of cancellation of the Agreement by ClinicHub, the Patient will get a refund for the amount he/she paid except for compulsory taxes, fees and similar expenses arising from the legal obligations and the expenses that have been paid to third parties, and can be documented and cannot be refunded. Again in this context, the cancellation and change rules of the companies related to the flight, railway and navigation tickets and accommodation expenses purchased previously shall be applied as they are. If any, penalties shall be reflected to the passenger, namely the patient.

6.2 The Patient will cover the bank transfer fee for refunds that will be made through a bank. ClinicHub does not have a right for compensation for this. ClinicHub cannot be held liable for any delay of refund of fees paid by credit card.

6.3 If one of the parties violates the Agreement, non-breaching party requests for elimination of the breach of the Agreement within 7 (seven) work days by a written notice via notary public. Non-breaching party has the right to cancel the Agreement if the breach cannot be eliminated within the given period of time.

6.4 For the performance of the Agreement, ClinicHub has the right to assign the Agreement partially or fully to real and legal persons with whom it is contracted. In such case, the successor for the assigned parts is the related real person or legal entity.

6.5 The Patient does not have a right of recission and/or a right of cancellation unless he/she explains the reasons that he/she cannot recieve medical service due to another medical reason with a complete and acceptable apostilled and valid medical report. In the presence of the conditions, recession or cancellation becomes valid only if the notification is in written form. ClinicHub has the right to deduct refund and/or not accept in case of adjournment.

6.6 If the Patient uses his/her cancellation right in accordance with article 6.5, cancellation will take effect from the day on which ClinicHub receives written notification of Patient’s cancellation. The scale of charges payable will depend upon when the notification of cancellation is received. However, the cancellation charge will always be limited to actual expenses incurred and disbursements made. In the event of a cancellation, Patient’s deposit will be kept as a reservation fee.

7. CONFIDENTIALITY AGREEMENT

7.1 “Confidential Information” that can be excahnged between parties means any and all information of the Party owning them, which constitutes a trade secret and/or which is under possession of the said party; and it includes, without any limitation, design information, technical information, trade secrets, ideas and inventions, projects, drawings, models, software programs, algorithms, software modules, program source code, specifications, product plans and technologies, software user manuals, marketing information, Patient lists, estimations and evaluations, financial reports, contract terms, records and all information and materials related to aforesaid Party’s business, all kinds of products, goods and services related to itself, its shareholders, affiliates, other persons licensed by itself, its Patients and consultants, method used to obtain these, trade secret, any kind of formula, know-how, patent, invention, design, Patient lists, budget, business development, marketing and pricing plans and strategies and all similiar information.

7.2 ClinicHub and the Patient accept and declare that the information provided to them is confidential, they will keep these information confidential in accordance with Personal Data Protection Law, and will not share the information with any organization or institution without the approval of the other Party. ClinicHub is not under any legal obligation or liability due to the sharing of information in cases where it is a legal obligation to share information in accordance with legal regulations or in cases where it is urgent for the performance of this Agreement.

7.3 The Patient cannot make adjustments on his/her behalf or on behalf of other person by bypassing ClinicHub and directly contacting with persons and companies from which he/she receives medical service. The Patient cannot disclose text messages, calls, conversations and images between him/her and ClinicHub on any platform and anywhere without written permission. Otherwise, the Patient accepts, declares and undertakes that he/she is obliged to pay 10.000,00 GBP as a penalty clause in cash and at once in addition to all damages.

8. OTHER TERMS

8.1 Children who are 0-6 years old are not given seperate beds for hotel accommodations.

8.2 Since there is a seat requirement in means of transportation for children who are over 2 years old, they are subject to fee.

8.3 The Patient has obligation to follow and control his/her belongings during the service period, and ClinicHub is not liable for lost/stolen/damaged belongings. ClinicHub is not liable for belongings lost and events experienced in third parties such as hotel, transfer.

8.4 ClinicHub reserves the right to make any adjustments or to cancel in its program, accommodation facilities and means of transportation due to force major or operational reasons. In such case, reservation owner’s approval is not necessary and he/she does not have the right to cancel or compensation.

8.5 The Patient is specifically warned and informed during the Agreement that departure time or the type of plane may change due to reasons arising from the airline company when traveling by airway, and this has been accepted by the Patient.

8.6 The accommodation facility establishes blockage. A passport and depending on the state a visa is reuired, including babies, for foreign trips. The Patient acceptes and declares that he/she is informed by ClinicHub about this issue..

8.7 All additional service fees other than the type of accommodation specified within the scope of the Agreement shall be paid by the Patient in cash during the check-out from the hotel.

8.8 It is compulsory to be present at the meeting point half an hour before for road transport and two hours before for airway transport.

8.9 Seat number will not be given within the scope of execution of the Agreement including transportation. Seat number shall be learned from the transfer guide in the vehicle during the departure.

8.10 Since the transfer service for airway transportation is a plane + transfer package, this service is only valid for the airway transportation packages that the Patient has purchased from ClinicHub. Transfer service will not be valid in cases such as when the Patient individually changes the plane or its departure time, or leaves the hotel early.

8.11 Pets are not allowed in the means of transport and in the facility.

9. APPLICABLE LAW AND JURISDICTION

9.1 This Agreement is subject to the Turkish law. Istanbul Courts and Execution Offices are authorized to resolve the disputes arising from this Agreement.

9.2 Any change in meaning or contradiction between the provisions of this Agreement does not invalidate any other provision. The Parties are responsible for stamp duty for the copy of this Agreement which they possess.

10. EVIDENTIAL AGREEMENT

10.1 The Patient accepts, declares and undertakes that ClinicHub’s records and books will be evidence for the disputes arising from this Agreement, that he/she will not object to these record and books and will not present any other evidence.