Termes et Conditions

SAĞLIK HİZMETİ ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu Sağlık Hizmeti Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.) ve/veya Estetik Hub Sağlık Hizmetleri Tur. Tic San. A.Ş. ile (“ClinicHub”) ile diğer tarafta aşağıda imzası bulunan Hasta (“Hasta”) arasında imza tarihinde tarafların özgür iradesi akdedilmiştir. Sözleşmenin kabulü ile Hasta işbu kuralları anladığını ve bunlara uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

ClinicHub’ın gerektiği zamanlarda işbu sözleşmede değişiklik yapma hakkı mevcuttur.

2. SÖZLEŞME’NİN KONUSU

2.1 İşbu sözleşmenin konusu ClinicHub tarafından aracı kuruluş olarak Hasta’nin talebi uyarınca Türkiye’de verilecek sağlık turizmi ve bu kapsamda gerekli her türlü hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi hizmetlerin ayarlanmasını, fiyat ve ödeme esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır. ClinicHub servis sağlayıcısı değil, servis sağlayıcılarına ulaşılmasında aracılık eden kuruluştur.

2.2 Sözleşme uyarınca Hasta, ClinicHub tarafından kendisine aracı kuruluş olarak paket halinde verilecek olan sağlık turizmi aracılığı uyarınca ön bilgilendirme yapıldığını ve yapılan bilgiler uyarınca işbu sözleşmeye riayet edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2.3 Hasta, ClinicHub’ın verecek olduğu hizmetin aracılık hizmeti olduğunu bilmekte, hastane, hekim, transfer, konaklama gibi işbu sözleşme kapsamında verilen aracılık hizmetlerindeki aksaklıklar için muhtemel uyuşmazlık tarafının asıl hizmet sağlayıcısı olduğunu bildiğini kabul beyan ve taahhüt etmektedir.

2.4 Sözleşme kapsamında Hasta kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve seyahat engelinin bulunmadığını, kimlik ve iletişim bilgilerinin hatalı olarak verilmesi durumunda ClinicHub’ın herhangi bir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını, ClinicHub’ın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması durumunda zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, kendisi tarafından verilen irtibat bilgilerinden kendisine ulaşılacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta vermiş olduğu eksik bilgi ve belgelerden şahsen ve bizzat sorumludur.

2.5 Hasta’nin ClinicHub tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylarda Hasta’nin geç kalması, ulaşım imkânlarını kaçırması gibi durumlarda tüm ek maliyet Hasta’ye aittir.

3. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

3.1 ClinicHub tarafından Hasta’ya verilecek olan aracılık hizmeti karşılığında Hasta öncelikle %30 oranında ön ödeme yapmalıdır. Bu ön ödeme ile Hasta için gerekli ayarlamaların günü garantili şekilde Hasta adına sağlık, konaklama ve transfer hizmetlerini sunacak olan şirket ve/veya kişilerden rezerve edilir. Ön ödeme yapılmadan işbu sözleşmenin tek başına imzalanması ClinicHub açısından bir yükümlülük doğurmaz.

3.2 Bu sözleşme kapsamında sayılmayan ya da Hasta tarafından sağlık aracılık hizmeti sunulduktan sonra yapılacak iş ve hizmetler ayrıca ek ücrete tabi olacaktır. Sözleşmeden kaynaklı tüm harçlar ve benzeri ödemeler ve ücretlerle Hasta’ye yansıtılır. Temerrüt halinde gecikme faizi ödemesi talep edilecektir.

3.3 Aracılık hizmetine konu tüm ayarlamalara ilişkin kalan bakiye ödeme en geç operasyon gününe kadar ClinicHub’a ödenmelidir. Hasta tarafından rezervasyon yapıldıktan sonra hizmet sağlayıcı firmaların sunduğu sözleşme veya dökümanları imzalamaktan imtina etmesi, imza kararlaştırılan edimleri yerine getirmemesi gibi durumlarda ödenen ücretin iadesi gerçekleşmeyecektir. Hasta sözleşmede kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım olanaklarından ya da sağlık hizmetinden yararlanamaması halinde ClinicHub’a ek maliyet oluşturacaksa ek maliyet Hasta tarafından derhal ClinicHub’a ödenecektir.

4. CLİNİCHUB’IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1 ClinicHub tarafından sözleşme kapsamında Hasta’ya verilecek olan estetik, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmeti, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetlerinde ClinicHub acentecilik görevi üstlenerek Hasta’yi sağlık hizmeti sunulacak kliniğine ve/veya hekime yönlendirecektir.

4.2 Hasta yararlanacak olduğu ve ClinicHub’ın aracılık hizmeti dışında sağlık hizmetleri nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü olmadığını, sağlık hizmeti nedeniyle meydana gelebilecek her türlü maddi ve manevi tüm zararlardan ClinicHub’ı sorumlu tutmayacağını gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Hasta tüm bu hizmetleri aracı kuruluş olarak ClinicHub’tan alacağını kabul beyan ve taahhüt eder.

4.3 Hasta işbu maddeye aykırı fiillerde bulunamaz, ClinicHub sorumluluğunda olmayan yazılı sağlık hizmeti ve ek işlerden hizmetin sağlayıcısı sorumlu olduğunu hasta bildiğini kabul beyan ve taahhüt eder. Memnun kalınmayan sağlık hizmeti olursa bundan dolayı Hasta ClinicHub’a menfi bir harekette bulunamaz, aksi halde ödediği hizmet bedeli oranında cezai şart ödemekle sorumlu tutulur.

4.4 ClinicHub işbu sözleşme yürürlüğe girmeden önce kaza, hastalık her türlü kazadan doğan zarar ile tedavi masraflarını sigortalaması hususunda Hasta’ye tavsiyede etmektedir.

4.5 ClinicHub mücbir sebep ve beklenmedik olaylardan dolayı sözleşmeyi hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesi nedeniyle doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunlarda yer alan mücbir sebep halleri, gerekli tüm özeni göstermiş ve önlemleri almış olmasına rağmen olağanüstü ve öngörülemez nitelikte olan olaylar yüzünden ortaya çıkan ve sözleşmenin başlamasına, devamına veya sonlanmasına engel oluşturan haller, ClinicHub’ın ortaya çıkan olay üzerinde herhangi bir etkisinin olmadığı haller mücbir sebep sayılacaktır.

5. MÜŞTERİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1 ClinichHub tarafından Hasta’ye, Hastanın alacağı sağlık hizmeti, seyahat, konaklama ve ulaşım imkânı acente olarak sunulacaktır.

5.2 Hasta tüm sağlık bilgilerini web sitesinde mevcut medikal formu doldurarak sağlık geçmişini ClinicHub’a doğru ve açık şekilde ulaştırmakla yükümlüdür.

5.3 Hasta sözleşme bedelini sözleşmede belirtildiği şekilde ödemekle yükümlüdür. Hasta kendisinden kaynaklanan tüm gecikmelerden şahsen sorumludur. Bu durum ClinicHub’a ek maliyet ve yükümlülük oluşturması durumunda maliyet ve masraflar ClinicHub’a Hasta tarafından ödenecektir.

5.4 Hasta’nin reşit olmaması halinde küçük veya küçüğün yasal temsilcisi olan sorumlu kişi ile doğrudan iletişim kurmayı sağlayacak bilgileri ClinicHub’a vermesi zorunludur.

5.5 Hasta, ClinicHub’ın üzerinden anlaşılan başka bir yere ücretsiz naklini sağlamak ve zorunlu konaklama olması halinde yapılan giderleri karşılamakla yükümlüdür.

5.6 Hasta ClinicHub vasıtası ile aldığı hizmetlerin garantisi olmadığını bilir, bu hizmetler ile alakalı problem yaşaması halinde ilk önce bunu yazılı olarak ClinicHub’a bildirecek, onların asiste ve yönlendirmesi ile ilgili servis sağlayıcısına karsı işlemler yapacağını kabul beyan ve taahhüt eder. Hasta servis sağlayıcısı yerine ClinicHub a karsı herhangi bir işlem yapar ise işbu sözleşmenin esaslı ihlali sayılacak ve tüm zarara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şart ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

6. SÖZLEŞMENİN FESHİ ve DEVRİ

6.1 ClinicHub işbu sözleşmeyi iyi niyet kuralları uyarınca tek taraflı fesih etme imkanına sahiptir. Sözleşmenin ClinicHub tarafından fesih edilmesi durumunda, ödenmesi zorunlu vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflar ve üçüncü kişilere ödenip belgelendirilebilen iadesi mümkün olmayan bedeller hariç olmak üzere, Hasta’nin ödemiş olduğu bedel kendisine iade edilir. Yine bu kapsamda, daha önce satın alınmış olan uçak tren ve gemi biletlerinde ve konaklamada ilgili firmaların İptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanır. Varsa cezalan yolcuya Hasta’ya yansıtılır.

6.2 Banka aracılığı ile yapılacak iadelerde, banka havale masrafı Hasta’ye ait olacaktır. ClinicHub’ın bundan dolayı herhangi bir tazminat hakkı doğmaz. Kredi kartı ile ödenen bedellerin iadelerde gecikmelerde ClinicHub sorumlu tutulamaz.

6.3 Taraflardan birinin sözleşmeye aykırı davranması durumunda ilgili diğer taraf noter kanalıyla yazılı bir ihtar ile sözleşmeye aykırılığın 7 (yedi) iş günü içerisinde giderilmesini talep eder. Sözleşmeye aykırılık işbu sürede tam olarak giderilmediği takdirde ilgili taraf sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

6.4 ClinicHub sözleşmenin ifası için sözleşmeyi kısmen ya da tamamen anlaşmalı olduğu gerçek ve tüzel kişilere yaptırma imkanına haizdir. Bu durumda devredilen kısım açısından halef ilgili gerçek kişi ya da tüzel kişidir.

6.5 Hasta tam ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir medikal rapor ile sağlık hizmetini başkaca sağlık sebebi ile alamayacağını sebepleri ile açıklamadıktan sonra işbu sözleşmeden dönemez. Erteleme için ClinicHub’ın kesinti yapma ve/veya kabul etmeme hakkı mevcuttur.

7. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ

7.1 Taraflar arasında mübadele edilebilecek “Gizli Bilgi”, bunların sahibi olan Taraf’ın, ticari sır mahiyetinde ve/veya mülkiyeti altındaki bilgilerinin tamamı anlamına gelir; bunlara herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikir ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodları, teknik özellikler, ürün plan ve teknolojileri, yazılım kullanıcı kitapçıkları, pazarlama bilgileri, Hasta listeleri, tahmin ve değerlendirmeler, finansal raporlar, kontrat hükümleri, kayıtlar ve söz konusu Taraf’ın işiyle ilgili tüm bilgi ve malzemeler, kendisine, hissedarlarına, iştiraklerine, ruhsat vermiş olduğu diğer kişilere, Hastalarına ve danışmanlarına ilişkin her türlü ürün, mal ve hizmet, bunları elde etmede kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, dizayn, Hasta listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlama plan ve stratejileri ve benzeri her türlü bilgiyi kapsar.

7.2 ClinicHub ve Hasta, kendisine verilmiş olan bilgilerin gizli olduğunu, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca bu bilgileri saklayıp gizli tutacağını, bilgilerin diğer tarafın onayı olmadan hiçbir kurum ya da kuruluşlarla paylaşmayacağını kabul ve beyan eder. ClinicHub’ın yasal mevzuat uyarınca kanunen paylaşılması zorunluluk olan ya da bu sözleşmenin ifa edilmesi için ivedi olan durumlarda gizli bilgilerin paylaşılması nedeniyle herhangi bir yasal yükümlülüğü ya da sorumluluğu bulunmamaktadır.

7.3 Hasta ClinicHub’ı atlayarak sağlık hizmeti aldığı kişi ve şirketler ile direk iletişime geçerek kendisi veya bir başkası adına ayarlama yapamaz. Hasta ClinicHub ile olan mesaj, konuşma ve görüntüleri yazılı izin olmadıkça hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi halde tüm zararlara ek olarak 10.000,00 GBP cezai şartı nakden ve defaten ClinicHub’a ödemekle mükellef olduğunu kabul beyan ve taahhüt eder.

8. DİĞER HÜKÜMLER

8.1 Otel konaklamalarında 0-6 yaş çocuklara ayrı yatak verilmez.

8.2 Ulaşım araçlarında 2 yasını doldurmuş çocuklar için koltuk zorunluluğu bulunduğundan, ücrete tabidir.

8.3 Hasta, yanlarında bulunan eşyaları hizmet müddetince takip ve kontrol etme yükümlülüğünde olup, kayıp/çalıntı/zayi olan eşyalardan ClinicHub’ın sorumluluğu yoktur. Clinichub’ın Otel, transfer gibi 3.partilerde kaybedilen eşyalardan ve yaşanılan olaylardan sorumluluğu yoktur.

8.4 ClinicHub, mücbir sebeplerle veya operasyonel nedenlerle programında ve konaklama tesislerinde, ulaşım araçlarında her türlü değişiklik yapma veya iptal etme hakkına haizdir. Bu durumda rezervasyon sahibinin onayı gerekmediği gibi, kendisine iptal veya tazminat hakkı doğmaz.

8.5 Havayolu ile ulaşımlarda, havayolu şirketinden kaynaklanan sebeplerle uçuş saatinin veya uçak tipinin değişebileceği hususunda sözleşme sırasında özel uyarı ve bilgilendirme yapılmış olup, Hasta tarafından kabul edilmiştir.

8.6 Konaklama tesislerinde oda blokajını tesis yapar. Yurtdışı işlerde -bebekler dahil- pasaport ve ülkenin durumuna göre vize gerekmektedir . ClinicHub’ın bu durumdan Hasta’yi bilgilendirdiği Hasta tarafından kabul ve beyan edilmiştir.

8.7 Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama şeklinin kapsamı dışında kalan her türlü ekstra hizmetin bedeli otelden çıkış sırasında Hasta tarafından peşin olarak ödenir.

8.8 Karayolu ile ulaşımlarda kalkıştan yarım saat önce, havayolu ile ulaşımlarda ise kalkıştan iki saat önce buluşma yerinde olunması zorunludur.

8.9 Ulaşım dahil sözleşmenin ifası kapsamında koltuk numarası verilmez. Koltuk numarası araç kalkışı esnasında araç içerisinde görevli transfer rehberinden öğrenilir.

8.10 Uçaklı ulaşımlardaki transfer hizmeti; uçak + transfer paketi olduğundan dolayı sadece Hasta’lerin CllinicHub’tan almış oldukları uçaklı ulaşım paketlerinde geçerlidir. Hasta’nin münferit olarak uçağını değiştirmesi, otelden erken çıkış yapması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

8.11 Ulaşım araçlarında ve tesiste evcil hayvan kabul edilmez.

9. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

9.1 Bu sözleşme Türk hukukuna tabidir. İş bu sözleşmeden doğan ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

9.2 Bu Sözleşme’nin farklı maddeleri arasında anlam değişikliği veya çelişkisi olması hiçbir maddeyi geçersiz kılmayacaktır. Taraflar, Sözleşme’nin kendilerinde kalan suretinin damga vergisinden sorumlu olacaktır.

10. DELİL SÖZLEŞMESİ

10.1 Hasta, işbu sözleşmeden doğan anlaşmazlıklarda ClinicHub’ın kayıt ve defterlerinin delil olacağını, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve bunlar dışında delil sunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

CONTRAT DE MÉDIATION DES SERVICES DE SANTÉ

1. PARTIES

Ce contrat de médiation des services de santé («Contrat») a été conclu à la date de la signature entre: d’une part, la société Medkor Saglik ve Bilisim Hizmetleri Ltd. Sti.) et / ou Estetik Hub Saglik Hizmetleri Tur. Tic San. A.S («ClinicHub») et le Patient («Patient») soussigné, d'autre part, avec le libre arbitre des parties. En acceptant le contrat, le patient accepte, déclare et s'engage à comprendre ces présentes règles et à les respecter.

ClinicHub a le droit de modifier ce contrat quand il souhaite, s’il juge nécessaire.

2. OBJET DU CONTRAT

2.1 L’objet de ce contrat comprend les services du tourisme de santé à donner en Turquie sur la demande du patient et dans ce contexte, organiser toutes sortes de services tels que les médecins, les hôpitaux, l’hébergement, le voyage, le transport, le prix et les principes de paiement, les droits et obligations des parties fournis par ClinicHub en tant que la société de médiation. ClinicHub n'est pas un fournisseur de services, mais une organisation qui assure l'accès aux fournisseurs de services.

2.2 Conformément au contrat, le Patient accepte, déclare et s'engage à ce que des informations préliminaires soient fournies conformément aux règles du tourisme de santé qui lui sera remis en tant qu'une société de médiation par ClinicHub, et se conformera à ce contrat conformément aux informations fournies.

2.3 Le patient sait que le service fourni par ClinicHub est un service de médiation, pour les perturbations dans les services de médiation fournis dans le cadre du présent contrat, tels que l'hôpital, le médecin, le transfert, l'hébergement, le patient accepte, déclare et s'engage à savoir que la partie potentielle au litige est le principal prestataire de services.

2.4 Dans le cadre du contrat, le patient accepte, déclare et s'engage qu'il a fourni l'identité et les coordonnées correctes, n'a pas de barrières sanitaires et de voyage, en cas d'identité et de coordonnées incorrectes, ClinicHub n'a aucune responsabilité ou aucun engagement, au cas où ClinicHub subirait des dommages pour cette raison, il indemnisera les dommages immédiatement et sans retard, qu'il sera contacté avec lui à partir des coordonnées fournies par lui-même. Le patient est personnellement responsable des informations et documents manquants qu'il a fournis.

2.5 En ce qui concerne les informations et les détails donnés au patient par ClinicHub, dans les cas tels que le patient étant en retard ou manquant les moyens de transport, tous les frais supplémentaires appartiennent au patient.

3. PRIX DU CONTRAT et MODE DE PAIEMENT

3.1 En échange du service de médiation à fournir au patient par ClinicHub, le patient doit d'abord effectuer un prépaiement de 30%. Avec ce prépaiement, les jours des dispositions nécessaires pour le patient sont réservés à l'entreprise et / ou aux personnes qui fourniront des services de santé, d'hébergement et de transfert au nom du patient d’une manière garantie. La signature de ce contrat seul sans prépaiement n'engendre aucune responsabilité pour ClinicHub.

3.2 Les services qui ne sont pas cités dans ce contrat ou qui seront exécutés après que le patient a fourni des services de médiation en santé, seront également soumis à des frais supplémentaires. Tous les frais et paiements similaires et frais découlant du contrat sont répercutés sur le patient. En cas de défaut, un paiement des intérêts de retard sera demandé.

3.3 Le solde restant concernant toutes les organisations soumises au service de courtage doit être payé à ClinicHub au plus tard le jour de l'opération. Une fois la réservation effectuée, dans les cas où le patient s'abstient de signer les contrats ou les documents soumis par les entreprises prestataires, ne remplit pas les actions convenues pour être signées, le remboursement ne sera pas effectué. Dans le cas où le patient ne peut pas bénéficier des moyens de voyage, d'hébergement et de transport ou des services de santé aux dates convenues dans le contrat, si cela crée un coût supplémentaire pour ClinicHub, le coût supplémentaire sera immédiatement payé à ClinicHub par le patient.

4. DROITS ET OBLIGATIONS DE CLINICHUB

4.1 Dans le cadre du contrat conclu par ClinicHub, ClinicHub agira en tant qu'une agence pour les services esthétiques, dentaires, de greffe de cheveux et de chirurgie générale ou de santé générale, d'hébergement, de voyage et de transport à fournir au patient, et dirigera le patient vers la clinique et / ou le médecin où les services de santé seront fournis.

4.2 Le patient accepte, déclare et s’engage irrévocablement que ClinicHub n'a aucune obligation légale en raison de services de santé autres que la médiation, ne tiendra pas ClinicHub responsable des dommages matériels et moraux pouvant survenir en raison des services de santé. Le patient accepte, déclare et s'engage à recevoir tous ces services de ClinicHub en tant que la société de médiation.

4.3 Le patient ne peut pas agir contre cet article, le patient accepte, déclare et s'engage à savoir que le fournisseur du service est le seul responsable des services de santé écrits qui ne sont pas sous la responsabilité de ClinicHub. En cas d’un service de santé jugé insatisfait par le patient, le patient ne peut pas agir à l'encontre de ClinicHub, dans le cas contraire, il sera tenu responsable du paiement des peines au prorata des frais de service payés.

4.4 ClinicHub conseille au patient d'assurer les dommages et les frais de traitement résultant d'un accident, d'une maladie, de toutes sortes d'accidents avant l'entrée en vigueur du présent contrat.

4.5 ClinicHub ne peut être tenu responsable de tout dommage résultant d'un cas de force majeure ou d'événements imprévus, ou de la non-exécution du contrat correctement ou pas du tout. Conditions de force majeure selon les lois: Bien qu'il ait pris tous les soins et précautions nécessaires, les situations survenant en raison d'événements extraordinaires et imprévisibles et empêchant le début, la poursuite ou la résiliation du contrat. Les cas où ClinicHub n'a aucun effet sur l'événement seront considérés comme des cas de force majeure.

5. DROITS ET OBLIGATIONS DU CLIENT

5.1 ClinichHub fournira au patient en tant qu’une agence les services de santé, de voyage, d'hébergement et de transport que le patient recevra.

5.2 Le patient est tenu de fournir toutes les informations de santé à ClinicHub avec précision et clarté en remplissant le formulaire médical disponible sur le site.

5.3 Le patient est tenu de payer le prix du contrat tel que spécifié dans le contrat. Le patient est personnellement responsable de tous les retards causés par lui. Dans le cas où cette situation crée des coûts et une responsabilité supplémentaires pour ClinicHub, les frais et dépenses seront payés à ClinicHub par le patient.

5.4 Si le patient est mineur, il est obligatoire de fournir à ClinicHub les informations qui permettront une communication directe avec la personne responsable ou celui qui est le représentant légal du mineur.

5.5 Dans le cas où le patient dispose d'un transfert gratuit depuis le lieu convenu sur ClinicHub et a un hébergement obligatoire, le patient est tenu de couvrir les frais engagés.

5.6 Le patient sait que les services reçus via ClinicHub ne sont pas garantis, en cas de problèmes avec ces services, il notifiera d'abord ClinicHub par écrit, avec leur assistance et leurs conseils, le patient accepte, déclare et s'engage à agir contre le prestataire concerné. Si le patient réalise une opération à l’encontre de ClinicHub au lieu du fournisseur de services, cette opération sera considérée comme une violation fondamentale de ce contrat, et le patient accepte, déclare et s'engage qu'en plus de tous dommages et intérêts, il paiera une clause de pénalité de 10 000,00 GBP.

6. RÉSILIATION ET TRANSFERT DU CONTRAT

6.1 ClinicHub a le droit de résilier unilatéralement ce contrat conformément aux règles de bonne foi. En cas de résiliation du contrat par ClinicHub, à l'exception des frais résultant des taxes obligatoires, frais et obligations légales similaires et des frais qui sont payés et documentés à des tiers et qui ne sont pas remboursables, Le prix payé par le patient lui est remboursé. Encore dans ce contexte, les règles d'annulation et de modification des sociétés concernées sont appliquées exactement pour les billets d'avion, de train et de bateau et l'hébergement précédemment achetés. Le cas échéant, leurs sanctions sont répercutées sur le patient.

6.2 Pour les remboursements à effectuer via une banque, les frais de virement bancaire seront à la charge du patient. ClinicHub n'a aucun droit à une compensation pour cela. ClinicHub ne peut être tenu responsable des retards dans le remboursement des paiements payés par la carte de crédit.

6.3 En cas de rupture du contrat par l'une des parties, La partie concernée, demande à l’autre partie que la rupture du contrat soit corrigée dans les 7 (sept) jours ouvrables avec un avis écrit par un notaire. Si la rupture du contrat n'est pas entièrement corrigée dans ce délai, la partie concernée a le droit de résilier le contrat.

6.4 Pour l'exécution du contrat, ClinicHub a la possibilité de faire conclure le contrat partiellement ou complètement par des personnes physiques et morales avec lesquelles il est conclu. Dans ce cas, le successeur de la partie transférée est la personne physique ou morale concernée.

6.5 Le patient ne peut pas renoncer à ce contrat sauf s'il explique les raisons pour lesquelles il ne peut pas recevoir de soins de santé en raison d'autres problèmes de santé avec un rapport médical complet et acceptable, apostillé et valide.. En cas de report, ClinicHub a le droit d'effectuer une déduction et / ou de la refuser.

7. ACCORD DE CONFIDENTIALITÉ

7.1 «Informations confidentielles», qui peuvent être échangées entre les parties, désigne l'ensemble des informations de la partie qui les possède, sous la forme de secrets d'affaires et / ou sous sa propriété; sans aucune limitation à ces informations, comprennent également toutes sortes d’informations telles que les informations de conception, informations techniques, secrets commerciaux, idées et inventions, projets, dessins, modèles, logiciels, algorithmes, modules logiciels, codes sources de programmes, caractéristiques techniques, plans et technologies des produits, manuels d'utilisation des logiciels, informations de marketing, listes de patients, estimations et évaluations, rapports financiers, conditions contractuelles, registres et toutes les informations et tous les matériaux liés aux affaires de la partie concernée, toutes sortes de produits, biens et services liés à lui-même, à ses actionnaires, à ses sociétés affiliées, aux autres personnes agréées, aux patients et aux consultants, la méthode utilisée pour les obtenir, les secrets commerciaux, toutes sortes de formules, le savoir-faire, les brevets, inventions, conceptions, listes de patients, le budget, le développement commercial, les plans et stratégies de marketing et de tarification, et toutes les informations similaires.

7.2 ClinicHub et le patient reconnaissent et déclarent que les informations qui leur sont fournies sont confidentielles, ils garderont et conserveront ces informations confidentielles conformément à la loi sur la protection des données personnelles, et ne partageront pas les informations avec des institutions ou organisations sans l'approbation de l'autre partie. ClinicHub n'a aucune obligation légale ou responsabilité en raison du partage d'informations confidentielles dans les cas où il est légalement obligatoire de partager conformément à la législation légale, ou dans les cas où il est urgent pour l'exécution de ce présent contrat.

7.3 Le patient ne peut entreprendre aucune action pour lui-même ou pour quiconque en ignorant ClinicHub, en contactant directement les personnes et les entreprises dont il reçoit des services de santé. Le patient ne peut divulguer des messages, des conversations et des images avec ClinicHub où que ce soit, sans l’autorisation écrite. Dans le cas contraire, il accepte, déclare et s'engage à payer la clause pénale de 10 000,00 GBP en espèces et immédiatement à ClinicHub en plus de tous dommages et intérêts.

8. AUTRES DISPOSITIONS

8.1 Les enfants de 0 à 6 ans n’auront pas de lits séparés dans les chambres d'hôtel.

8.2 Les moyens de transport sont payants pour les enfants plus de 2 ans, car un siège est requis légalement.

8.3 Le patient est obligé de suivre et de contrôler ses affaires personnelles qui sont avec lui pendant la période de service, ClinicHub n'est pas responsable des objets perdus / volés. Clinichub n'est pas responsable des objets perdus et des événements vécus chez les tiers tels que les hôtels, moyens de transports.

8.4 ClinicHub se réserve le droit d'apporter des modifications ou d'annuler le programme et les installations d'hébergement, les moyens de transport en raison de force majeure ou pour des raisons opérationnelles. Dans ce cas, le consentement du propriétaire de la réservation n'est pas requis et il n'a pas le droit d'annuler ou de dédommager.

8.5 Pour les transports aériens, des avertissements et des informations spéciaux ont été émis lors du contrat selon lesquels l'heure de vol ou le type d'avion peut changer en raison de raisons découlant de la compagnie aérienne, et cela a été accepté par le patient.

8.6 L'hôtel fait le blocage des chambres dans les établissements d'hébergement. Un passeport et un visa sont requis (y compris les bébés) en fonction de la situation du pays pour les affaires qui se déroulent à étranger. Il a été accepté et déclaré par le patient que ClinicHub a informé le patient de cette situation.

8.7 Le coût de tout service supplémentaire non couvert par le type d'hébergement spécifié dans le contrat est payé par le patient à la sortie de l'hôtel.

8.8 Il est obligatoire de se présenter au lieu de rendez-vous une demi-heure avant le départ pour le transport routier et deux heures avant le départ pour le transport aérien.

8.9 Le numéro de siège n'est pas fourni pour l'exécution du contrat, y compris le transport. Le numéro de siège est appris de l’accompagnateur de transfert qui est en charge dans le véhicule, lors du départ.

8.10 Étant donné que le service de transfert dans le transport en avion est un forfait avion + transfert, il est valable uniquement pour les forfaits de transport en avion que les patients ont achetés auprès de ClinicHub. Le service de transfert ne sera pas valable si le patient change son avion individuellement ou quitte l'hôtel plutôt que prévu.

8.11 Les animaux domestiques ne sont pas admis dans les véhicules de transport et les installations d’hébergement.

9. DROIT APPLICABLE ET TRIBUNAL COMPÉTENT

9.1 Ce contrat est soumis à la loi turque. Les tribunaux et les huissiers de justice d’Istanbul sont autorisés à résoudre les litiges découlant de ce contrat.

9.2 Tout changement de sens ou conflit entre les différents articles de ce contrat n'invalidera aucun d'entre eux. Chaque partie sera responsable du droit de timbre de la copie restante chez elle de ce contrat.

10. ACCORD DE PREUVE

10.1 Le patient accepte, déclare et s'engage que dans les litiges découlant de ce contrat, les registres et livres de ClinicHub constitueront une preuve, qu'il ne s'opposera pas à ces registres et livres et ne présentera aucune preuve autre que celles-ci.