Termes et Conditions

 

MEDİKAL HİZMET ARACILIK SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR

1.1. İşbu Medikal Hizmet Aracılık Sözleşmesi (“Sözleşme”) bir tarafta Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uyarınca kurulmuş Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. No: 18/7 Kadıköy/İstanbul adresinde mukim bir şirket olan 6141517961 vergi kimlik numaralı Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri A.Ş. (“Clinichub”)  ile aşağıda imzası bulunan Müşteri (“Müşteri”) arasında tarafların özgür iradesiyle imza tarihinde yürürlüğe girmiştir. Müşteri, işbu Sözleşme'nin kabulü ile işbu Sözleşme ile belirlenen kuralları anladığını ve uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Clinichub, gerektiğinde işbu Sözleşmede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

2.TANIMLAR

 • Hizmet Sağlayıcı: Sağlık turizmi hizmetlerinin Müşteri’ye sunulması için gerekli her türlü

doktor, hastane, konaklama, ulaşım gibi hizmetleri sağlayan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder. Bu açıdan Hizmet Sağlayıcı Clinichub değildir. Müşteri'nin doğrudan hizmet aldığı gerçek ve/veya tüzel kişiler Hizmet Sağlayıcıdır.

 • Müşteri: Türkiye'deki sağlık hizmetlerinden faydalanmak için Hizmet

Sağlayıcı ve Hastaneye ulaşmak amacıyla Clinichub'a başvuran ve bu Sözleşmenin taraflarını ifade eden kişidir.

 • Hastane: Hizmet Sağlayıcı tarafından Müşterilerin yönlendirildiği ve

Müşterinin almak istediği sağlık hizmetini sunabilecek yeterliliğe sahip sağlık kuruluşudur.

 • Otel: Müşterilerin hizmet sağlayıcı tarafından yönlendirildiği konaklama

tesisi olup işbu Sözleşme kapsamında Müşteriye konaklama hizmetinin sunulduğu yerdir.

 • Ulaşım: Müşteri'nin bu Sözleşme kapsamında sağlık turizmi

hizmetinden yararlanabilmesi için Hizmet Sağlayıcı tarafından düzenlenen gerekli ulaşım hizmetlerini (havaalanı transferi, şehir içi transfer) ifade eder.

2.SÖZLEŞMENİN KONUSU

3.1.İşbu sözleşme, Clinichub'ın Müşteri’nin talebi doğrultusunda aracı firma olarak hizmet verdiğini ve bu kapsamda hekim, hastane, konaklama, seyahat, ulaşım gibi gerekli her türlü hizmetin düzenlenmesini sağladığını; bu hizmetlerin fiyat ve ödeme esaslarını ve tarafların hak ve yükümlülüklerini düzenler. Clinichub bir Hizmet Sağlayıcı değil, Hizmet Sağlayıcılara ulaşmak için aracı olarak hizmet veren bir kurumdur.

3.2. Müşteri, işbu Sözleşme uyarınca, Clinichub tarafından aracı kurum olarak medikal turizm hizmeti ile ilgili kendisine ön bilgilendirmenin yapıldığını ve sağlanan bilgilere uygun olarak davranacağını işbu Sözleşmeye uyacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

3.3. Müşteri, Clinichub tarafından sağlanan hizmetin bir aracılık hizmeti olduğunu kabul eder ve hastane düzenlemeleri, hekim, ulaşım düzenlemeleri ve konaklama düzenlemeleri gibi işbu Sözleşme kapsamında sağlanan aracılık hizmetleri sırasındaki aksaklıklar için olası herhangi bir ihtilafın muhatabının asıl Hizmet Sağlayıcı olduğunu bildiğini kabul ve taahhüt eder.
3.4. İşbu sözleşme kapsamında Müşteri, kimlik ve iletişim bilgilerini doğru olarak verdiğini, herhangi bir sağlık ve/veya seyahat engeli bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, alacağı sağlık hizmeti için hasta onam formunu herhangi bir takma ad kullanmadan, resmi kayıtlarda yer alan tam ve doğru ad ve soyadını yazarak imzalamakla yükümlüdür. Müşteri tarafından yanlış veya eksik bilgi vermesi halinde Clinichub'ın herhangi bir yükümlülüğü veya sorumluluğu bulunmadığını, yanlış bilgi vermesi nedeniyle Clinichub'ın herhangi bir zarara uğraması halinde zararı derhal ve gecikmeksizin karşılayacağını, verdiği iletişim bilgileri üzerinden kendisine ulaşılabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisi tarafından sağlanan eksik bilgi ve belgelerden şahsen sorumludur.

3.5. Clinichub tarafından kendisine verilen bilgi ve detaylar doğrultusunda, Müşteri’nin ulaşım ve Hizmet Sağlayıcı olanaklarına geç kalması veya kaçırması durumlarında tüm ek masraflar Müşteri tarafından karşılanacaktır.

4. SÖZLEŞME BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ 

4.1. Clinichub tarafından Müşteri'ye verilecek aracılık hizmeti karşılığında Müşteri'nin öncelikle %15 ila %25 oranında bir ön ödeme yapması gerekmektedir. Müşteri'nin yapacağı ön ödeme, Müşteri'nin sağlık hizmeti almaktan vazgeçmesi veya Sözleşme'yi feshetmesi halinde dahi iade edilmeyecektir. Bu ön ödeme ile Müşteri için; hastane, hizmet sağlayıcı, konaklama, transfer hizmetlerini sağlayacak firma ve/veya kişiler tarafından bu hizmetler garanti altına olarak Müşteri’nin hakkı saklı tutulur. İşbu Sözleşmenin herhangi bir ön ödeme yapılmadan imzalanması Clinichub için herhangi bir yükümlülük doğurmaz.

4.2. İşbu Sözleşme'de kapsamına dâhil olmayan hizmetler; ekstra doktor muayeneleri, ekstra tahliller değerlendirmeler, kan nakli, ekstra konaklama, ekstra ulaşım hizmeti ve diğer tüm ekstra hizmetler veya Müşteri'ye medikal aracılık hizmeti verildikten sonra gerçekleştirilecek olan tüm hizmetler ayrıca ücrete tabi olacaktır. Sözleşme ‘den doğan tüm ücretler ve benzeri ödemeler ve masraflar Müşteri'den tahsil edilecektir. Müşterinin temerrüde düşmesi halinde Müşteri’den temerrüt faizi ödemesi talep edilecektir. 

4.3. Aracılık hizmetine tabi tüm düzenlemelere ilişkin bakiye ödeme, operasyon gününe kadar Clinichub'a ödenir. Müşterinin işbu Sözleşmeye kapsamında yapması gereken ödemeyi tam ve eksiksiz yapması durumunda, bu ödemenin operasyondan 15 Gün Önce Clinichub Finans Departmanı tarafından onaylanması gerekmektedir. Müşteri, işlemin yapıldığı gün ödemeyi kredi kartı ile yapmak isterse, ödemenin %2'si oranında komisyon ödemesi gerektiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.4. Müşteri ödemeyi operasyonun yapılacağı gün nakit olarak yaparsa Clinichub, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’nde 7.000-TL'yi aşan ödemelerin finansal kuruluşlar aracılığıyla yapılması zorunlu olduğundan, bu ödemeyi Müşteri adına bankaya yatıracaktır. İlgili mevzuat linki aşağıdadır.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151224-6.htm

4.5. Rezervasyon yapıldıktan sonra, Müşteri'nin Hizmet Sağlayıcı tarafından sunulan herhangi bir sözleşme veya belgeyi imzalamaktan imtina etmesi, mutabık kalınan ve imzalanan yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve benzeri durumlarda ücret iadesi yapılmayacaktır. Müşteri'nin işbu Sözleşme'de kararlaştırılan tarihlerde seyahat, konaklama ve ulaşım veya sağlık hizmetlerinden yararlanamaması durumunda Clinichub'a ek maliyet çıkarması halinde, söz konusu ek maliyet Müşteri tarafından Clinichub'a derhal ödenecektir.

4.6. Müşteri Türkiye'ye geldiğinde ödemelerini tam ve eksiksiz yapmalıdır. Doktor veya hastaneden kaynaklanan herhangi bir nedenle Müşteri'nin operasyonu iptal edilirse; otel, hastane, ulaşım giderleri hariç idari işlem ücreti olarak 200 £ (İki Yüz İngiliz Sterlini) kesilir ve Müşteri'nin ödemesi bu şekilde iade edilir. 

5. CLINICHUB' IN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. Clinichub, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri'ye sağlanacak estetik, kozmetik, kbb, diş, saç ekimi ve genel cerrahi veya genel sağlık hizmetleri, konaklama, seyahat ve ulaşım hizmetleri için acente olarak hareket edecek ve Müşteri’yi sağlık hizmetinin sağlanacağı kliniğe ve/veya sağlık görevlisine yönlendirecektir.

5.2. Müşteri, kendisine sunulacak sağlık hizmetleri için Clinichub'ın aracılık hizmeti dışında herhangi bir yasal yükümlülüğünün bulunmadığını ve sağlık hizmetlerinden doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan Clinichub'ı masun tutacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, tüm bu hizmetleri aracı kurum olarak Clinichub'dan alacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

5.3. Müşteri, bu maddeye aykırı hareketlerde bulunmayacağını, Clinichub'ın sorumluluğunda olmayan medikal hizmetler ve ek hizmetlerden Hizmet Sağlayıcı'nın sorumlu olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Müşteri, kendisine sağlanan medikal hizmetlerden memnun kalmadığı için Clinichub'a karşı herhangi bir menfi işlem yapamaz, aksi takdirde Müşteri ödediği ücret tutarında cezai şart ödemekle yükümlü olacaktır.

5.4. Clinichub, Müşteri’ye işbu Sözleşme yürürlüğe girmeden önce Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek operasyonla ilgili olası riskleri, müşterinin konaklaması veya nakliyesi sırasında meydana gelebilecek kaza riskleri ile her türlü maddi ve manevi zararları, bedeni zararları sigorta ettirmesini tavsiye eder.

5.5. Clinichub, mücbir sebepler veya beklenmeyen haller nedeniyle Sözleşmenin hiç veya gereği gibi ifa edilmemesinden doğan zararlardan sorumlu tutulamaz. Kanunen öngörülen mücbir sebepler, tüm tedbirler alınsa dahi olağanüstü ve öngörülemeyen, işbu Sözleşmenin başlamasına, devamına veya sona ermesine engel teşkil eden olaylar ile Clinichub'ın üzerinde herhangi bir etkisinin bulunmadığı olaylar mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

5.6. Operasyon tarihinin ertelendiği durumlarda Müşteri tarafından ödenen depozito yalnızca ödemenin yapıldığı tarihten itibaren 1 sene için geçerlidir. Erteleme sürecinin daha uzun sürdüğü durumlarda Müşteri tekrar depozito ödemelidir.

6. MÜŞTERİ' NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

6.1. Clinichub, aracı bir firma olarak Müşteri’ye medikal hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlanmasına aracılık edecektir.

6.2. Müşteri, web sitesinde bulunan tıbbi formu sağlık bilgileriyle doldurarak Clinichub'a tıbbi geçmişini doğru ve açık bir şekilde bildirmekle yükümlüdür.

6.3. Müşteri, işbu Sözleşmede belirtilen şekilde ödeme yapmakla yükümlüdür. Müşteri, kendisinden kaynaklanan herhangi bir gecikmeden şahsen sorumludur. Bu gecikmenin Clinichub'a herhangi bir ek maliyet veya yükümlülüğe neden olduğu takdirde Müşteri, bu maliyet ve harcamaları Clinichub'a derhal ödemek zorundadır.

6.4. Müşteri reşit değilse, Clinichub'a reşit olmayan veya reşit olmayanların yasal temsilcileriyle doğrudan iletişim için kullanılabilecek iletişim bilgilerinin sağlanması zorunludur.

6.5. Müşteri, Clinichub üzerinde anlaşmaya varılan bir tesise ücretsiz transfer ve zorunlu konaklama durumunda masrafları karşılamakla yükümlüdür.

6.6. ClinicHub, bir aracı kuruluş olarak, 18 (onsekiz) yaşından büyük Müşterilere tıbbi hizmet, seyahat, konaklama ve ulaşım hizmetleri sağlamak için aracı olacaktır, Müşteri on sekiz yaşından büyük değilse, ebeveynlerinin de hazır bulunması gerekir. Müşteri ile yukarıda belirtilen tüm işlemler için Clinichub'a yetki veren bir onay mektubu imzalamalıdır. On sekiz yaşının altındaki müşterilerin ebeveynlerinin konaklama ve ulaşım masrafları ayrıca faturalandırılacaktır.

6.7. Müşteri, işbu sözleşmeyi kabul ederek Hizmet Sağlayıcı’nın tedavi ve eylemleriyle ilgili olarak Clinichub’a veya herhangi bir çalışanına, iştirakçisine veya ortağına karşı kamuya açık bir şekilde ( inceleme websiteleri, sosyal medya ağları, bloglar, kamuya açık forumlar vb.) saldırmayacağını veya eleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Clinichub, Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanan hizmetlerden, tıbbi tedavilerden ve prosedürlerden sorumlu tutulamayacağından, Müşteri, sözleşme süresi boyunca veya sonrasında herhangi bir zamanda Clinichub'ın veya herhangi bir çalışanının adını kötüye çıkarmayacağını veya Clinichub'ı, itibarını, hizmetlerini veya yönetimini olumsuz etkileyecek eylemlerde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddenin ihlali halinde Müşteri, Clinichub'ın değerlendirmesi üzerine içeriği derhal geri almayı ve yayından kaldırmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İçeriğin kısmen veya tamamen kalması halinde Müşteri, tüm zararlara ek olarak Clinichub'a ceza olarak 10.000,00 GBP ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

7. SÖZLEŞMENİN İPTALİ VE TEMLİKİ 

7.1. Clinichub, iyi niyet doğrultusunda işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. İşbu Sözleşme'nin Clinichub tarafından feshedilmesi halinde, yasal yükümlülüklerden doğan zorunlu vergi, harç ve benzeri giderler ile üçüncü kişilere ödenmiş olup belgelendirilebilen ve iadesi mümkün olmayan giderler hariç olmak üzere, Müşteri'ye ödediği tutar iade edilir. Yine bu kapsamda daha önce satın alınan uçak, demiryolu ve seyrüsefer biletleri ile konaklama giderlerine ilişkin firmaların iptal ve değişiklik kuralları aynen uygulanacaktır. Herhangi bir ceza mevcut olduğu takdirde yolcuya yani Müşteriye yansıtılacaktır.

7.2. Bir banka aracılığıyla yapılacak iadeler için banka havale ücretini Müşteri karşılayacaktır. Clinichub'ın bu konuda bir tazminat hakkı bulunmamaktadır. Clinichub, kredi kartı ile ödenen ücretlerin iadesinin gecikmesinden sorumlu tutulamaz.

7.3. Taraflardan birinin işbu Sözleşme'yi ihlal etmesi halinde, ihlal etmeyen taraf 7 (yedi) iş günü içerisinde noter kanalıyla yazılı ihbarda bulunarak Sözleşme ihlalinin giderilmesini talep eder. İhlalin verilen süre içerisinde giderilememesi halinde, ihlalde bulunmayan tarafın Sözleşmeyi feshetme hakkı vardır.

7.4. Clinichub, işbu Sözleşme'nin ifası için işbu Sözleşme'yi kısmen veya tamamen sözleşmeli olduğu gerçek ve tüzel kişilere devretme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, devredilen kısımlar için halef, ilgili gerçek veya tüzel kişidir.

7.5. Müşteri, başka bir tıbbi sebepten dolayı sağlık hizmeti alamama gerekçelerini eksiksiz ve kabul edilebilir apostilli ve geçerli bir sağlık raporu ile açıklamadığı sürece cayma ve/veya fesih hakkına sahip değildir. Koşulların varlığı halinde, cayma veya fesih ancak bildirimin yazılı olarak yapıldığı takdirde geçerli olur. Clinichub, iade ücretini [150 £ (Yüz Elli İngiliz Sterlini) olarak idari ücret uygulama] kesme ve/veya erteleme durumunu kabul etmeme hakkını saklı tutar.

7.6. Müşterinin madde 7.5 uyarınca fesih hakkını kullanması halinde fesih, Müşteri'nin feshe ilişkin yazılı bildiriminin Clinichub'a tebliğ edildiği günden itibaren geçerli olacaktır. Ödenecek ücretlerin ölçeği, fesih bildiriminin ne zaman tebliğ edildiğine bağlı olacaktır. Ancak, fesih ücreti her zaman yapılan fiili masraflar ve ödemelerle sınırlı olacaktır. Fesih durumunda, Müşterinin depozitosu rezervasyon ücreti olarak saklanacaktır.

8. GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ 

8.1. Taraflar arasında değiş tokuş edilebilen "Gizli Bilgiler", bunlara sahip olan Tarafın ticari sır teşkil eden ve/veya söz konusu tarafın mülkiyetinde olan her türlü bilgi anlamına gelir; ve herhangi bir sınırlama olmaksızın, tasarım bilgileri, teknik bilgiler, ticari sırlar, fikirler ve buluşlar, projeler, çizimler, modeller, yazılım programları, algoritmalar, yazılım modülleri, program kaynak kodu, şartnameler, ürün planları ve teknolojileri, yazılım kullanım kılavuzları, pazarlama bilgileri, Müşteri listeleri, tahminler ve değerlendirmeler, finansal raporlar, sözleşme şartları, kayıtları ile adı geçen Taraf'ın işi, kendisi, hissedarları, iştirakleri, lisans verdiği diğer kişiler, Müşterileri ve danışmanları ile ilgili her türlü ürün, mal ve hizmet, bunların elde edilmesinde kullanılan yöntem, ticari sır, her türlü formül, know-how, patent, buluş, tasarım, Müşteri listeleri, bütçe, iş geliştirme, pazarlama ve fiyatlandırma planı ve stratejileri ve benzeri tüm bilgilere ilişkin her türlü bilgi ve materyaldir.

8.2. Clinichub ve Müşteri, kendilerine sağlanan bilgilerin gizli olduğunu, bu bilgileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca gizli tutacaklarını, bilgileri diğer Tarafın onayı olmaksızın hiçbir kurum veya kuruluş ile paylaşmayacaklarını kabul ve beyan ederler. Clinichub, yasal düzenlemeler uyarınca bilgi paylaşımının yasal zorunluluk olduğu hallerde veya işbu Sözleşme'nin ifası için aciliyet arz eden hallerde bilgi paylaşımından dolayı herhangi bir yasal yükümlülük veya sorumluluk altında değildir.

8.3. Müşteri, Clinichub'ı atlayarak ve doğrudan medikal hizmet aldığı kişi ve firmalarla iletişime geçerek kendi adına veya bir başkası adına ayarlamalar yapamaz. Müşteri, Clinichub ile arasında geçen kısa mesajları, aramaları, konuşmaları ve görüntüleri Clinichub'ın yazılı izni olmaksızın hiçbir platformda ve hiçbir yerde ifşa edemez. Aksi takdirde Müşteri, tüm zararlarına ek, cezai şart olarak 10.000,00 GBP'yi nakden ve defaten ödemekle yükümlü olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. DİĞER ŞARTLAR

9.1. 0-6 yaş arası çocuklara otel konaklamalarında ayrı yatak verilmemektedir.

9.2. 2 yaşından büyük çocuklar için ulaşım araçlarında koltuk zorunluluğu olduğundan ücrete tabidir.

9.3. Müşteri, hizmet süresi boyunca eşyalarını takip ve kontrol etmekle yükümlü olup Clinichub, kayıp/çalıntı/hasarlı eşyalardan sorumlu değildir. Clinichub, kaybolan eşyalar ve otel, transfer gibi üçüncü şahıslar tarafından yaşanan olaylardan sorumlu değildir.

9.4. Clinichub, mücbir sebep veya operasyonel sebeplerle programında, konaklama tesislerinde ve ulaşım araçlarında herhangi bir düzenleme yapma veya iptal etme hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda rezervasyon sahibinin onayı aranmaz ve fesih veya tazminat hakkı yoktur.

9.5. Müşteri, havayolu ile seyahat ederken havayolu şirketinden kaynaklanan nedenlerle kalkış saatinin veya uçak türünün değişebileceği hususunda işbu Sözleşme sırasında özellikle uyarılmış ve bilgilendirilmiş olup, bu durum Müşteri tarafından kabul edilmiştir.

9.6. Konaklama tesisi blokaj tesis etmektedir. Yurt dışı seyahatler için bebekler de dahil olmak üzere pasaport ve devlete bağlı olarak vize gereklidir. Müşteri, Clinichub tarafından bu konuda bilgilendirme yapıldığını kabul ve beyan eder.

9.7. İşbu Sözleşme kapsamında belirtilen konaklama türü dışındaki tüm ek hizmet bedelleri otelden çıkış sırasında Müşteri tarafından nakit olarak ödenecektir.

9.8 .Müşteri'nin, karayolu ulaşımı için yarım saat önce, havayolu ulaşımı için iki saat önce buluşma noktasında hazır bulunulması zorunludur.

9.9 .İşbu Sözleşmenin ifası kapsamında ulaşım dahil olmak üzere koltuk numarası verilmeyecektir. Koltuk numarası kalkış esnasında araçta bulunan transfer rehberinden öğrenilecektir.

9.10. Havayolu ulaşımına yönelik transfer hizmeti uçak + transfer paketi olduğundan, bu hizmet yalnızca Müşteri’nin Clinichub'tan satın aldığı havayolu ulaşım paketleri için geçerlidir. Müşteri'nin bireysel olarak uçak veya kalkış saatini değiştirmesi veya otelden erken ayrılması gibi durumlarda transfer hizmeti geçerli olmayacaktır.

9.11. Ulaşım araçlarında ve tesis içinde evcil hayvanlara izin verilmemektedir.

10. UYGULANACAK HUKUK VE YARGI YETKİSİ
 

10.1. İşbu Sözleşme Türk hukukuna tabidir. İşbu Sözleşme'den doğacak ihtilafların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

10.2. İşbu Sözleşme'nin hükümleri arasındaki herhangi bir anlam değişikliği veya çelişki, diğer herhangi bir hükmü geçersiz kılmaz. Taraflar, işbu Sözleşmenin kendilerinde bulunan nüshası için damga vergisinden sorumludur.

11. DELİL SÖZLEŞMESİ

Müşteri, işbu Sözleşme'den doğabilecek ihtilaflarda Clinichub kayıt ve defterlerinin delil teşkil edeceğini, bu kayıt ve defterlere itiraz etmeyeceğini ve başkaca bir delil ibraz etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

 

CLİNİCHUB

 

 

MÜŞTERİ

 

 

 

 

 


 

CONTRAT DE COURTAGE DE SERVICES MÉDICAUX

 1. PARTIES

1.1. Le présent Contrat de Courtage de Services Médicaux (“Contrat”) est conclu entre les parties désignées ci-dessous : La société Medkor Sağlık ve Bilişim Hizmetleri A .Ş. de numéro d'identification fiscale 6141517961 , établie conformément aux lois de la République de Turquie dont le siège social est situé à Sahrayıcedit Mah. Batman Sok. No:18/7 Kadıköy/İstanbul d'une part, (ci-après désignée “Clinichub”) et le Client soussigné d'autre part, (ci-après désigné (“Client”) et  est entré en vigueur à la date de la signature par le libre arbitre des parties. Client accepte, déclare et s'engage à connaître et à respecter les règles établies dans le présent Contrat en acceptant le présent Contrat. Clinichub se réserve le droit d'apporter des modifications au présent contrat si nécessaire.

 1. DESCRIPTIONS
 • Fournisseur de Services: Désigne les personnes physiques et / ou morales qui fournissent toutes sortes de services

tels que les médecins, les hôpitaux, l'hébergement, le transport nécessaires à la fourniture de services de tourisme de santé au Client. À cet égard, le Fournisseur de Services n'est pas Clinichub. Les personnes physiques et /ou morales auprès desquelles Client reçoit des services directs sont les Fournisseurs de Services.

 • Client: Est la personne qui s'adresse à Clinichub afin d'atteindre le Fournisseur de Services et l'Hôpital

Afin de bénéficier des services de santé en Turquie et désignant les parties de ce présent Contrat.

 • Hôpital: Est l'établissement de santé vers lequel les Client sont dirigés par le Fourniseur de Services

et qui a la compétence pour fournir le service de santé que Client souhaite recevoir.

 • Hôtel: Est l'établissement d'hébergement vers lequel les Clients sont dirigés par le fournisseur de services 

et est le lieu où le service d'hébergement est fourni au Client dans le cadre du présent Contrat.

 • Transport: Désigne les services de transport nécessaires (transfert aéroport, transfert ville) organisés par le Fournisseur de Services

pour que Client puisse bénéficier du service de tourisme de santé dans le cadre du présent Contrat.

 1. OBJET DU CONTRAT
  1. Le présent contrat confirme que Clinichub sert de société de courtage sur demande du Client et, dans ce contexte, fournit tous les services nécessaires tels que les médecins, les hôpitaux, l'hébergement, les voyages, le transport et détermine les principes de prix et de rémunération de ces services ainsi que les droits et obligations des parties. Clinichub n'est pas un Fournisseur de Services, mais une institution qui sert d'intermédiaire pour atteindre les Fournisseurs de Services.
    
  1. Client accepte, déclare et s'engage à agir conformément aux informations préliminaires sur le service de tourisme médical fournies par Clinichub en tant que l'institution intermédiaire et à agir conformément aux informations fournies, et qu'il se conformera au présent Contrat.
    
  2. Client accepte que le service fourni par Clinichub est un service intermédiaire et accepte et s'engage à ce qu'il connaît que le destinataire de tout litige éventuel est le principal Fournisseur de Services pour tout défaut lors des services de médiation fournis dans le cadre du présent Contrat, tels que les arrangements hospitaliers, médicaux, les arrangements de transport et les arrangements d'hébergement.
    
  1. Client accepte, déclare et s'engage à fournir correctement les informations sur l'identité et les coordonnées dans le cadre du présent contrat et qu'il n'y a aucun obstacle de santé et/ou de voyage. Client est tenu de signer le formulaire de consentement du patient pour le service de santé qu'il recevra en inscrivant son prénom et son nom complets et corrects figurant dans les registres officiels sans utiliser de pseudonyme. En cas de fourniture d'informations incorrectes ou incomplètes par le client, Client accepte, déclare et s'engage à ce que Clinichub n'ait aucune obligation ou responsabilité, et dans le cas où Clinichub subirait des dommages dus à la fourniture d'informations incorrectes, à couvrir les dommages immédiatement et sans délai, et à être joignable via les coordonnées qu'il fournit. Client est personnellement responsable des informations et documents incomplets fournis par lui.
    
  1. En cas de retard ou d'absence du transport et des installations du Fournisseur de Services dans le cadre des informations et détails qui lui sont fournis par Clinichub tous les frais supplémentaires seront à la charge du Client.
    
 2. MONTANT DU CONTRAT ET MODE DE PAIEMENT

4. 1    Client doit d'abord effectuer un prépaiement de 15% à 25% en échange du service de courtage à fournir au Client par Clinichub. Le prépaiement à effectuer par Client ne sera pas remboursé même si Client renonce à recevoir des soins de santé ou résilie le Contrat. Avec ce prépaiement, le droit du Client est réservé en garantissant ces services par l'entreprise et/ou les personnes qui fourniront les services hospitaliers, fournisseurs de service, hébergement, transfert. La signature du présent Contrat sans aucun prépaiement ne crée aucune obligation pour Clinichub.

4. 2 Examens médicaux supplémentaires, tests supplémentaires, évaluations, transfusion sanguine, hébergement supplémentaire, transport, services supplémentaires, qui ne sont pas couverts par le présent Contrat feront l'objet de frais supplémentaires et tous les services qui seront effectués après la fourniture du service de courtage médical au client seront soumis à des frais distincts. Tous les frais et paiements et dépenses similaires découlant du Contrat seront perçus auprès du Client. En cas de défaillance du Client, Client sera tenu de payer des intérêts de retard. 

4. 3 Le paiement du solde de tous les arrangements soumis au service de courtage est payable à Clinichub jusqu'au jour de l'opération. Dans le cas où Client effectue le paiement intégral et complet en vertu du présent accord, ce paiement doit être approuvé par le Service Financier de Clinichub 15 jours avant l'opération. Si Client souhaite payer par carte bancaire le jour de la transaction, il accepte, déclare et s'engage à payer une commission de 2% du paiement.

4. 4 Si Client souhaite effectuer le paiement en espèces le jour de l'opération, Clinichub déposera ce paiement à la banque au nom du Client, étant que les paiements supérieurs à 7 000 TL doivent être payés par l'intermédiaire des institutions financières comme indiqué dans le Communiqué Général de la Loi sur la Procédure fiscale. Le lien de la législation pertinente est ci-dessous.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2015/12/20151224-6.htm

4.5 Une fois la réservation effectuée, aucun remboursement ne sera effectué dans les cas où Client s'abstient de signer tout contrat ou document soumis par le Fournisseur de Services, ne remplit pas les obligations convenues et signées, et cas similaires. Dans le cas où Client encourt des frais supplémentaires pour Clinichub dans le cas où Client n'est pas en mesure de bénéficier des services de voyage, d'hébergement et de transport ou de santé aux dates convenues dans le présent Contrat, ces frais supplémentaires seront immédiatement payés à Clinichub par Client.

4.6 Lorsque le client se rend en Turquie, il doit effectuer un paiement complet et intégral. Si l'opération du client est annulée pour quelque raison que ce soit (du fait du client, du médecin ou de l'hôpital), les frais d'hôtel, d'hôpital, de transport et les frais administratifs d'un montant de 200 £ (deux cents livres sterling) seront déduits et le paiement du client sera remboursé de cette manière.

 1. DROITS ET OBLIGATIONS DE CLINICHUB
  1. Clinichub agira en tant qu'agent pour les services esthétiques, cosmétiques, oto-rhino-laryngologiques, dentaires, greffe de cheveux et de chirurgie générale ou les services de santé généraux, d'hébergement, de voyage et de transport à fournir au Client dans le cadre du présent Contrat et dirigera Client vers la clinique et/ou l'agent de santé où le service de santé sera fourni.
    
  2. Client accepte, déclare et s'engage irrévocablement à ce que Clinichub n'ait aucune obligation légale autre que le service de courtage pour les services de santé à lui fournir et qu'il tiendra Clinichub indemne de tout dommage matériel et moral pouvant découler des services de santé. Client accepte, déclare et s'engage à recevoir tous ces services de Clinichub en tant qu'institution intermédiaire.
    
  3. Client accepte, déclare et s'engage à ne pas agir contrairement au présent article, et que le Fournisseur de Servics est responsable des services médicales et des services supplémentaires qui ne sont pas sous la responsabilité de Clinichub. Client ne peut intenter aucune action négative contre Clinichub pour ne pas être satisfait des services médicaux qui lui ont été fournis, sinon le Client sera tenu de payer une pénalité du montant des frais qu'il a payés.
    
  4. Clinichub conseille au Client d'assurer les risques éventuels liés à l'opération à effectuer dans le cadre du Contrat, les risques d'accidents pouvant survenir pendant le séjour ou le transport du client, ainsi que toutes sortes de dommages matériels et moraux, dommages corporels, avant l'entrée en vigueur du présent Contrat.
    
  5. Clinichub ne peut en aucun cas être tenu responsable des dommages résultant de l'inexécution du Contrat ou, le cas échéant, de cas de force majeure ou de circonstances imprévues. La force majeure prévue par la loi, les événements extraordinaires et imprévisibles même si toutes les mesures sont prises, les événements qui empêchent le début, la poursuite ou la l'expiration du présent Contrat et les événements sur lesquels Clinichub n'a aucune influence seront considérés comme des cas de force majeure.
    
  6. Dans les cas où la date de l'opération est reportée, premier acompte versé par Client n'est valable que 1 an à compter de la date de paiement. Dans les cas où le processus de report prend plus de temps, Client doit payer à nouveau l'acompte.
    
 2. DROITS ET OBLIGATIONS DU CLIENT

6. 1 Clinichub, en tant que une société de courtage, interviendra de la fourniture de services médicaux, de services de voyage, d'hébergement et de transport au client.

6. 2 Client est tenu d'informer précisément et clairement Clinichub de ses antécédents médicaux en remplissant le formulaire médical sur le site Web avec des informations de santé.

6. 3 Client est tenu d'effectuer paiement de la manière spécifiée dans le présent Contrat. Client est personnellement responsable de tout retard découlant de lui. Si ce retard entraîne des coûts ou des responsabilités supplémentaires pour Clinichub, Client doit rembourser immédiatement ces coûts et frais à Clinichub.

6. 4 Si le client est mineur, il est obligatoire de fournir à Clinichub des coordonnées pouvant être utilisés pour une communication directe avec les représentants légaux des mineurs ou les mineurs.

6.5 Le client est tenu de couvrir les frais en cas de transfert gratuit et d'hébergement obligatoire vers un établissement convenu via Clinichub .

6.6 ClinicHub, en tant qu'institution intermédiaire, sera l'intermédiaire pour fournir des services médicaux, des services de voyage, d'hébergement et de transport aux clients de plus de 18 (dix-huit) ans, si Client n'a pas plus de dix-huit ans, ses parents doivent également être présents. Une lettre de consentement doit être signée avec Client autorisant Clinichub pour toutes les opérations mentionnées ci-dessus. Les frais d'hébergement et de transport des parents des clients de moins de dix-huit ans seront facturés séparément.

6. 7 Client accepte, déclare et s'engage à ne pas attaquer ou critiquer publiquement (sites web d'examen, réseaux sociaux, blogs, forums publics, etc.) Clinichub ou l'un de ses employés, participants ou partenaires concernant le traitement et les actions du Fournisseur de Services en acceptant ce Contrat. Client accepte, déclare et s'engage à ne pas abuser du nom de Clinichub ou de l'un de ses employés à tout moment pendant ou après la durée du contrat ou à ne prendre aucune mesure qui porterait atteinte à Clinichub, à sa réputation, ses services ou sa gestion étant donné que Clinichub ne peut être tenu responsable des services, traitements médicaux et procédures fournis par le Fournisseur de Services. En cas de violation de cet article, Client accepte, déclare et s'engage à retirer immédiatement le contenu et à supprimer la publication sur l'évaluation de Clinichub. Le client accepte, déclare et s'engage à payer à Clinichub 10 000,00 GBP à titre de pénalité, en plus de tous les dommages, si le contenu reste partiellement ou complètement.

 1. ANNULATION ET CESSION DU CONTRAT

7. 1 Clinichub a le droit de résilier ce Contrat unilatéralement de bonne foi. En cas de résiliation du présent Contrat par Clinichub, le montant payé est remboursé au client hors impôts, taxes obligatoires et frais similaires découlant d'obligations légales, et frais non remboursables et documentables payés à des tiers. Encore dans ce contexte, les règles d'annulation et de modification des entreprises concernant les billets d'avion, de chemin de fer et de navigation précédemment achetés et les frais d'hébergement seront appliquées comme ils sont. S'il y a une pénalité, elle sera projetée sur le passager, c'est-à-dire sur Client.

7. 2  Pour les remboursements à effectuer par l'intermédiaire d'une banque, Client couvrira les frais de virement bancaire. Clinichub n'a aucun droit à une indemnisation à cet égard. Clinichub ne peut être tenu responsable du retard dans le remboursement des frais payés par carte de crédit.

7. 3  Dans le cas où l'une des parties viole le présent Contrat, la partie non contrevenante demande l'élimination de la violation du Contrat en soumettant une notification écrite par l'intermédiaire d'un notaire public dans les 7 (sept) jours ouvrables. Si la violation ne peut être éliminée dans le délai imparti, la partie non contrevenante a le droit de résilier le contrat.

7. 4  Clinichub a le droit de céder le présent Contrat partiellement ou totalement aux personnes physiques et morales avec lesquelles il est contracté pour l'exécution du présent Contrat. Dans un tel cas, le remplaçant pour les parties cédées est la personne physique ou morale concernée.

7. 5 Client n'a pas le droit de rénoncer et/ou de résilier à moins qu'il n'expose les motifs de ne pas pouvoir recevoir de soins de santé pour une autre raison médicale avec un rapport médical complet et acceptable apostillé et valide. En présence de conditions, la rénonciation ou la résiliation n'est valable que si la notification est faite par écrit. Clinichub se réserve le droit de ne pas accepter la situation de report et/ou déduire les frais de retour [ Application de frais administratifs de 150 £(Cent Cinquante livres sterling)].

7. 6 Si le Client exerce le droit de résiliation conformément à l'article 7.5, la résiliation prendra effet à compter du jour où l'avis écrit de résiliation du Client est notifié à Clinichub. L'échelle de rémunération à payer dépendra de la date à laquelle l'avis de résiliation a été notifié. Toutefois, les frais de résiliation seront toujours limités aux coûts et paiements réels engagés. En cas de résiliation, l'acompte du Client sera conservé comme frais de réservation.

 1. CONTRAT DE CONFIDENTIALITÉ

8. 1 '' Informations confidentielles '' pouvant être échangées entre les Parties désigne toute information qui constitue un secret commercial de la Partie qui les détient et/ou qui est la propriété de cette Partie; et sont toutes sortes d'informations et de matériaux telles que sans aucune limitation, informations de conception, informations techniques, secrets commerciaux, idées et inventions, projets,dessins, modèles, logiciels, algorithmes, modules logiciels, code source du programme, spécifications, plans et technologies de produits, manuels d'utilisation de logiciels, informations marketing, Listes de Clients, estimations et évaluations, rapports financiers, termes, dossiers du contrat et l'entreprise de ladite partie, elle-même, ses actionnaires, ses participations, ses autres personnes auxquelles elle a accordé une licence, ses clients et ses conseillers et toutes sortes de produits, biens et services connexes, méthode, secrets commerciaux, formules de toutes sortes, savoir - faire, brevets, inventions, conception, Listes de Clients, utilisés pour les obtenir, budget, plan de développement des affaires, marketing et tarification et toutes sortes d'informations et de matériaux liés à toutes les informations similaires.

8. 2 Clinichub et Client conviennent et déclarent que les informations qui leur sont fournies sont confidentielles, qu'ils conserveront ces informations confidentielles conformément à la Loi sur la Protection des Données Personnelles, et qu'ils ne partageront les informations avec aucune institution ou organisation sans le consentement de l'autre Partie. Clinichub n'est soumis à aucune obligation légale ou responsabilité pour le partage d'informations dans les cas où le partage d'informations est une obligation légale conformément aux réglementations législatives ou en cas d'urgence pour l'exécution du présent Contrat.

8. 3 Client ne peut pas prendre des organisations pour son propre compte ou pour le compte de quelqu'un d'autre en contournant Clinichub et en contactant directement les personnes et les entreprises dont il reçoit des services médicaux. Client ne peut pas révéler des SMS, des appels, des conversations et des images échangés entre Clinichub sur n'importe quelle plate-forme et n'importe où sans autorisation écrite de Clinichub. Autrement, le Client accepte, déclare et s'engage à payer 10 000,00 GBP en espèces et à l'avance, en plus de tous ses dommages et intérêts, à titre de pénalité conventionnelle.

 1. AUTRES TERMES

9. 1 Les enfants âgés de 0 à 6 ans ne disposent pas de lits séparés dans les chambres d'hôtel.

9. 2 Les enfants de plus de 2 ans sont soumis à des frais car les sièges sont obligatoires dans les véhicules de transport.

9. 3  Client est tenu de suivre et de contrôler ses objets pendant la période de service et Clinichub n'est pas responsable des objets perdus/volés/endommagés. Clinichub n'est pas responsable des événements subis par des tiers tels que les objets perdus, les hôtels et les transferts.

9. 4  Clinichub se réserve le droit de prendre ou d'annuler tout disposition dans son programme, ses installations d'hébergement et ses moyens de transport pour des raisons de force majeure ou opérationnelles. Dans un tel cas, la confirmation du titulaire de la réservation n'est pas sollicité et ce dernier n'a aucun droit de résiliation ou d'indemnisation.

9. 5  Client a été notamment averti et informé au cours de la conclusion de ce présent Contrat que l'heure de départ ou le type d'avion peut changer pour des raisons découlant de la compagnie aérienne lors d'un voyage en avion, et cette situation a été acceptée par Client.

9. 6  L'établissement d'hébergement établit un blocus. Pour les voyages à l'étranger, un passeport et un visa sont requis y compris les bébés dépendant du pays de voyage. Client accepte et déclare que des informations ont été fournies à ce sujet par Clinichub.

9. 7  Tous les frais de service supplémentaires autres que le type d'hébergement spécifié dans le présent Contrat seront payés en espèces par le Client au moment du départ de l'hôtel.

9. 8  Il est obligatoire pour Client d'être présent au point de rendez-vous une demi-heure avant pour le transport routier et deux heures avant pour le transport aérien.

9. 9  Le numéro de siège, y compris le transport, ne sera pas fourni dans le cadre de l'exécution du présent Contrat. Le numéro de siège sera renseigné par le guide de transfert dans le véhicule lors du départ.

9. 10  Le service de transfert pour le transport aérien étant pack service d'avion + transfert, ce service n'est valable que pour les packs service de transport aérien achetés par Client auprès de Clinichub. Dans les cas où le client modifie individuellement l'heure du vol ou du départ ou quitte l'hôtel plus tôt, le service de transfert ne sera pas valable.

9. 11  Les animaux domestiques ne sont pas admis dans les véhicules de transport et les installations.

 1. DROIT APPLICABLE ET JURIDICTION COMPÉTENTE

10. 1  Ce Contrat est soumis à la loi turque. Les tribunaux et les bureaux d'exécution İstanbul sont autorisés à résoudre les litiges découlant du présent Contrat.

10. 2  Toute modification de sens ou contradiction entre les dispositions du présent Contrat n'invalide aucune autre disposition. Les parties sont responsables du droit de timbre pour l'exemplaire du présent Contrat dont elles disposent.

 1. CONTRAT DE PREUVE

Client accepte, déclare et s'engage à ce que les fiches et livres de Clinichub constituent une preuve dans les litiges pouvant découler du présent Contrat, qu'il ne s'opposera pas à ces fiches et livres et ne soumettra aucune autre preuve.

 

CLİNİCHUB

 

 

CLIENT